See versioon (18/01/13 23:26) on toimetuse poolt heaks kiidetud.

SKAUDID JA SKAUTLIK LIIKUMINE: Eesti Skautide Ühingu struktuur

Seotud järgunõuded

 • III järk p 2. Tea oma piirkondliku üksuse struktuuri.
 • III järk p 3. / Koondjärk p 4. Tea oma piirkondliku üksuse skaudijuhte (nimi, kontakt jne) ning nende senist skautlikku tegevust.
 • II järk p 6. / Koondjärk p 3. Tea ESÜ struktuuri ja oma üksuse paiknemist selles.
 • III järk p 5. Tea ESÜ peaskaudi ja peavanema nime.
 • I järk p 8. Tea ESÜ peastaabi liikmeid (nimi, kontakt) ja nende vastutusala.
 • I järk p 5. Tutvu ESÜ põhikirja ning erijuhenditega.
 • II järk p 7. Tea, kuidas moodustatakse ja juhitakse salka/rühma ning kuidas valitakse juhid.
 • I järk p 6. Tea, kuidas moodustatakse ja juhitakse lipkonda/malevat ning kuidas valitakse juhid.

Teooria

ESÜ struktuur on kirjeldatud ESÜ põhikirjas ja liikmeskonna erijuhendis.

ESÜ üksus on skautide, hundude, vanemskautide, rändurite või vanade skautide grupp, mis kuulub vastavasse piirkondlikusse üksusesse ja piirkondlik üksus ühe maakonna või kokkuleppeliselt mitme naabermaakonna või väiksema regiooni üksuste kogum või üksik üksus, mis kuulub otse ESÜ koosseisu.

ESÜ liikmeteks on:

 • hundud - 6-10-aastased poisid ja tüdrukud, kes on andnud hundulubaduse;
 • skaudid - 11-14-aastased poisid ja tüdrukud, kes on andnud skauditõotuse;
 • vanemskaudid – 15-17-aastased noormehed ja neiud, kes on andnud skauditõotuse;
 • rändurid – 18 - 26-aastased noormehed ja neiud, kes on andnud skauditõotuse;
 • vabatahtlikud - täisealised liikmed, kes tegutsevad skaudijuhtidena, töögruppide liikmetena, ürituste korraldamisel või muul moel ESÜ eesmärkide täitmisel.

ESÜ liikmed moodustavad järgnevaid üksusi:

 • hundupesa – 5-9 hundut;
 • hundukari – 2-4 hundupesa;
 • skaudisalk – 5-9 skauti;
 • skaudirühm – 2-4 skaudisalka;
 • vanemskaudi salk – vähemalt 5 vanemskauti;
 • vanemskaudi rühm – 2-4 vanemskaudi salka;
 • rändurite klubi – vähemalt 5 rändurit;
 • lipkond – allüksuste ühendus kuhu kuulub vähemalt 1 hundukari ja üks skaudirühm ning lisaks vähemalt üks kas vanemskautide või rändurite allüksus.
 • Skautmasterite Kogu – moodustavad kõik skaudijuhid, kellele on omistatud skautmasteri või

nooremskautmasteri nimetus. Skautmasterite kogu kuulub iseseisva struktuuriüksusena ESÜ juurde, tegutsedes oma kodukorra alusel, mis kinnitatakse üldkogu poolt.

 • malev – suurim piirkondlik üksus, kuhu koonduvad ühe maakonna või kokkuleppeliselt

mitme naabermaakonna üksused.

Iga allüksus valib omale endi liikmete seast juhi (salgajuht, lipkonna juht). Hea tava on valida üksuse juht regulaarselt uuesti. Lisaks noorteseast valitud juhile peab iga allüksusega olema seotud vähemalt kaks täisealist skaudijuhti.

Ressursid /vihjed abimaterjalidele

Meetodid

Kõige paremini jääb see teema skaudile külge „töö käigus“, kui skaut saab ise oma üksuse juhte valida ja puutub nendega pidevalt kokku.

Töölehed

-

Õpetus läbi mängu

-

Meisterdamise ülesandeid

-

 
ptk/1.2.txt · Viimati muutnud: 2013/01/18 23:26 persoon ott
 
Ole valmis - Alati valmis... Recent changes RSS feed